Yrityksen kehittäminen

Yrityksen kehittämisessä on otettava huomioon useita liiketoiminnan osa-alueita. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse osata yksin, sillä YritysLohjan neuvontapalvelut tukevat yrittäjiä monipuolisesti oman toiminnan kehittämisessä.

Yrityksen kehittäminen

Yrityksen kehittäminen on jatkuva prosessi jo asiakkuuksien kasvun myötä. Yrityksen toimintatapoja, tuotteita ja palveluita sekä laatua ja kannattavuutta on aika ajoin hyvä tarkastella. Yrityksen kehittämisessä on hyvä ottaa huomioon useita liiketoiminnan osa-alueita. Oman yrityksen kehittämiseen liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista kannattaakin keskustella tarvittaessa myös yritysneuvojamme tai asiantuntijaverkostomme osaajien kanssa.

Yrittäjän sparrausapu

YritysLohjan asiantuntijoiden lisäksi erinomaista tukea yrityksen kehittämiseen on saatavilla Suomen Yrityskummit ry:n kokeneiden asiantuntijoiden kautta. Yrityskummit tarjoavat osaamistaan ja kokemustaan maksuttomasti yrittäjävetoisten mikro- ja pienyritysten liiketoiminnallisten haasteiden ratkaisemiseen. Yrityskummi pystyy tukemaan yrittäjää asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa, toimenpidesuunnitelmien toteuttamisessa ja saavutettujen tulosten seurannassa. Yrityskummit ovat kokeneita entisiä yrittäjiä, yritysjohtajia ja liike-elämän asiantuntijoita.

Talouden hallinta ja kannattavuus

Yritystulkki-palvelustamme löytyy hyviä laskentapohjia ja ohjeita talouden suunnitteluun. Yrityksen taloudelliset resurssit on käytettävä tehokkaasti ja toiminnan jatkuvuus turvaten. Budjetointi, kassavirran hallinta, laskentatoimen osaaminen ja ulkoisen rahoituksen hankinta on oltava kunnossa. Myös taloudelliset riskit on ennakoitava ja hallittava.

Yrityksen omaan kirjanpitoon tai tilitoimistopalveluihin kannattaa panostaa. Kirjanpitäjä on usein yrityksen johdon tärkein kumppani. Talouden hallinta on jatkuva prosessi ja se edellyttää yritysjohdolta sitoutumista sekä systemaattista lähestymistapaa talousasioihin.

Tuote- ja palvelukehitys

Yrityksen on suunniteltava ja kehitettävä uusia tuotteita ja palveluita, sekä parannettava jo olemassa olevia vastaamaan markkinoiden tarpeita ja odotuksia. Kehittämiseen on usein haettavissa julkista tukirahoitusta ja lisäksi jo olemassa olevia neuvontapalveluita kannattaa hyödyntää.

Tuote- ja palvelukehitysprosessissa suunnitellaan, kehitetään ja testataan uusia ideoita ja siinä voidaan hyödyntää apuna yrityksen ulkopuolista asiantuntijaa. Tuotekehitysidea voi syntyä myös yhteistyössä asiakkaiden tai vaikkapa oppilaitosten kanssa. Uudesta tuotteesta tai palvelusta olisi hyvä teettää myös markkina-analyysi.

Digitalisaatio mahdollistaa monilla toimialoilla tuote- ja palvelukehityksen, jossa käytetään esimerkiksi virtuaalisia työkaluja ja yhteiskehittämisen alustoja. Kehittämisessä voidaan hyödyntää data-analytiikkaa sekä asiakaspalautetta palveluiden optimoimiseksi. Monet palvelut ovat muuttuneet digitaalisiksi ja niiden saavutettavuus on parantunut. Konseptisuunnittelu, palvelumuotoilu sekä palveluiden testaus on muuttunut myös helpommaksi. Yritykset tekevät tuote- ja palvelukehitystä usein kumppaniyritysten kanssa verkostona.

Yrityksen lakiasiat ja aineeton omaisuus

Yritystoiminnan kasvaessa ja yrityksen verkostoituessa erilaiset hallintoon, lakiasioihin, toimintaympäristön seurantaan ja yrityksen intressien suojaamiseen liittyvät työt lisääntyvät yrittäjän työpöydällä. YritysLohja-neuvontapalvelun avulla löydät asiantuntijapalveluita myös lakiasioiden hallintaan.

Yritystoiminnan lakiasioita voivat olla esimerkiksi osakas- ja alihankintasopimukset, työsopimukset ja työsuhteen muut järjestelyt, tietosuoja, toimitilojen vuokrasopimukset sekä kauppakirjat ja maksuehdot.

Esimerkiksi hankintakilpailutuksen myötä tilauksen saanut yritys voi tarvita asiantuntijan tukea vaikkapa monivuotisen sopimuksen osapuolena. Yritys voi käyttää lakiasiantuntijaa esimerkiksi aiemmin tehtyjen sopimusten tulkintaan tai niiden muuttamiseen.

On hyvä muistaa, että yrityksen on otettava huomioon mainonnassaan mm. kuluttajansuojalaki, laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa sekä kilpailulainsäädäntö. Lakien tarkoitus on suojella kuluttajia harhaanjohtavalta, vilpilliseltä tai loukkaavalta markkinoinnilta. Samalla lait toimivat yritysten välisinä pelisääntöinä markkinoilla ja luovat puitteet oikeudenmukaisen kilpailun edistämiseksi. Vientiin tähtäävien yritysten on lisäksi huomioitava, että kohdemarkkinoilla voi olla tiukempia tai poikkeavia sääntöjä. Mainonnan sääntelyyn voi kuulua myös ikärajoituksia tietyille tuotteille tai palveluille.

Aineettomista oikeuksista käytetään monesti lyhennettä IPR (Intellectual Property Rights). On hyvä miettiä tarkkaan ja ennakoiden, miten suojata yrityksen tuotteet, palvelut ja mahdolliset keksinnöt. Yrityksen tunnettuuden muodostaa esimerkiksi toiminimi, tavaramerkki ja verkkotunnus. Ne ovat yrityksen brändin perusta ja osa yrityksen arvoa. Tekijänoikeudellisiin kysymyksiin, immateriaalioikeuksien rekisteröintiin ja suojaukseen tarvitaan usein lakitoimiston palveluita.

Lakipalveluita yrityksille tarjoavia toimistoja löytyy Uudeltamaalta paljon ja palvelu toimii usein sujuvasti myös etänä. Lakipalveluidenkin hankinta on järkevää kilpailuttaa.

Tietoturva

Yrityksen johto on aina vastuussa yrityksensä tietoturvasta, vaikka siihen liittyviä palveluita ostettaisiinkin ulkopuolelta tai tehtävät olisi yrityksessä keskitetty tietylle työntekijälle. Johdon täytyy järjestellä tietoturvaan liittyvät asiat vastuullisesti ja yrityksellä on syytä olla varasuunnitelmat häiriötilanteisiin. Vakuutusturvaankin on hyvä sisällyttää tietoturva-asiat. Tietoturva liittyy nykyään miltei kaikkien yritysten toimintaan. Se ei koske pelkästään yrityksen tietojärjestelmiä, tiedonsiirtoa, rekistereitä tai ohjelmistojen ja arkistojen suojausta. Tietoturva sisältää myös paljon muita tietoturvaan vaikuttavia toimintoja. Yritysverkostoissa mukana oleva yritys joutuu usein ottamaan huomioon yhteistyössään myös asiakasyrityksiltä ja kumppaneilta saadun tiedon suojaamisen.

Tietosuoja GDPR

EU:n uusi tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa 2018. Siitä alkaen henkilötietojen käsittelyn on täytynyt olla tietosuoja-asetuksen mukaista. Tietosuoja-asetuksesta käytetään myös nimitystä GDPR eli General Data Protection Regulation. Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on, että kansalaiset voivat hallita tietojaan paremmin. Asetus sääntelee mm. henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovuttamista sekä näihin liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. Lähes kaikki yritykset käsittelevät toiminnassaan henkilötietoja. Säännöt ovat samat kaikille EU:ssa toimiville yrityksille kotipaikasta riippumatta. Huomioithan nämä asiat myös omassa toiminnassasi.