Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Lohjan kaupunki
Y-tunnus: 1068322-0
Karstuntie 4,  08100 Lohja
Puhelinnumero: 040 188 6100
Sähköposti: kirjaamo@lohja.fi

Yhteyshenkilö

Yhteystiedot: mika.hameenniemi@lohja.fi

Yksikkö

Kaupunginhallituksen konserni – ja omaisuusjaosto

Rekisterin nimi

YritysLohja.fi tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

YritysLohjan yritysneuvontaan aikaa varatessa henkilö antaa suostumuksensa ja jättää Lohjan kaupungille yhteystietonsa sekä kuvauksen palvelutarpeesta, jotta heihin voidaan ottaa yhteyttä. Henkilö voi halutessaan perua ajanvarauksen, jolloin yhteystiedot hävitetään. Henkilö voi halutessaan tilata sivustolta uutiskirjeen, jota varten hän antaa yhteystietonsa ja suostumuksensa uutiskirjeen tilaamiseksi. Uutiskirjeen tilauksen voi peruuttaa milloin tahansa ja samalla yhteystiedot hävitetään.

Sivustolle linkitetty Granted AI -rahoitusanalyysipalvelun keräämän rekisterin sisältämiä henkilötietoja käytetään yhteydenpitovälineenä palvelutuotannon kohteena olevaan yritykseen. Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen em. tarkoituksen toteuttamiseksi. Henkilötietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Rekisterin henkilötietoja luovutetaan rekisterinpitäjän henkilökunnalle palvelun toteuttamista varten. Lisäksi henkilötietoja luovutetaan palvelun järjestelmätoimittajalle (Grants Funding Oy), jolla ei kuitenkaan ole oikeutta käyttää tietoja muuhun kuin palvelun tekniseen tuottamiseen. Tietoja ei luovuteta EU/ETA-maiden ulkopuolelle, eikä markkinointitarkoituksiin.

Granted AI -rahoitusanalyysipalvelun keräämän rekisterin henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin kyseisen yrityksen analyysitiedot ovat järjestelmässä. Henkilötiedot poistetaan rekisterinpitäjän toimesta yrityksen pyytäessä analyysitietojen poistamista, yhteyshenkilön pyytäessä henkilötietojen poistamista tai palvelun tarjoamisen päättyessä kokonaisuudessaan.

Sivustolle on linkitetty myös Ideanappi-lomake. Henkilö jättää halutessaan yhteystietonsa (nimi ja sähköposti) sekä kuvauksen yrityksen ideasta. Yhteystietojen avulla YritysLohja on yhteydessä idean jättäneeseen henkilöön. Ideanapin rekisteriseloste ja tietosuojakäytäntö löytyy osoitteesta: Ideanappi.fi/rekisteriseloste.

Henkilötietoja ei käytetä muihin kuin yllä mainittuihin tarpeisiin.

Kuvaus rekisterin tietosisällöstä

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), kuvaus palvelutarpeesta.

Ammattinimike
Kotikunta
Nimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Käsittelyperuste

Suostumus

Kuvaus henkilötietojen vastaanottajista

Henkilötietoja vastaanottaa Lohjan kaupungin yritysneuvojat Microsoft Bookingsin (yritysneuvonnan ajanvaraus) sekä Ideanappi-lomakkeen kautta sekä muut kaupungin yrityspalveluiden työntekijät LianaMailerin (uutiskirjeen tilaus) kautta.

Tietolähde

Rekisteröidyltä itseltä

Onko henkilötiedot annettava ja antamatta jättämisen seuraukset

Henkilötiedot on annettava, jotta yritysneuvontaan voi varata ajan tai tilata uutiskirjeen.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään ajanvarauksen osalta asiakkuussuhteen ajan ellei asiakas pyydä tietojen poistoa aiemmin. Uutiskirjeen osalta tietoja säilytetään niin kauan kuin uutiskirjettä lähetetään ellei asiakas peruuta sen tilausta.

Siirretäänkö rekisterin tietoja EUn tai ETAn ulkopuolelle

Ei

Tehdäänkö tietojen perusteella automaattisia päätöksiä

Ei

Oikeus perua suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus perua suostumus.

Rekisteröidyn muut oikeudet

Oikeus poistaa tiedot (oikeus tulla unohdetuksi)
Oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä.
Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin
Oikeus saada tutustua tietoihinsa.

Oikeus tehdä valitus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.