Rahoitus ja tuet

Hyvin suunniteltu rahoituspolku on yrityksen kasvun tärkeä tukijalka.

Rahoitus ja tuet

Yrityksen toiminta vaatii aina rahaa ja lisärahoitusta tarvitaan toiminnan kehittämiseen ja investointeihin. Yrityksen kasvun yksi tärkeä tukijalka on hyvin suunniteltu rahoituspolku, eli suunnitelma siitä miten rahoitus kannattaisi järjestellä. Yritysneuvojamme neuvovat mielellään rahoitustarpeen arvioinnissa sekä rahoitusmahdollisuuksien kartoituksessa. Rahoituksen haussa tarvitaan yleensä esimerkiksi rahoitus- ja tulosennustelaskelmia sekä liiketoimintasuunnitelmien tarkennukset.

Yritystoimintaa kehitettäessä kannattavuuslaskelmat tarjoavat tietoa yrityksen taloudellisesta suorituskyvystä, riskiprofiilista ja mahdollisuuksista. Kannattavuuden seuranta auttaa yritysjohtoa tekemään suunnitelmia myös laajentumisesta ja markkinointistrategioista.

Voit tutustua Yritystulkki-palvelun rahoitusohjeisiin ja testata Granted AI -tekoälyavusteista työkalua yrityksesi rahoitusmahdollisuuksien kartoittamiseen. Niiden pohjalta on myös helpompi keskustella kirjanpitäjän tai yritysneuvojan kanssa vaikkapa rahoituksen hakuun liittyvien toimenpiteiden valmistelusta.

Yritystulkki-laskelmat rahoitushakuihin ja investointeihin

Yritystulkki on erittäin monipuolinen työkalu. Yritystulkki-yritystietoaineisto sekä laskentaohjelmat auttavat yrityksen talouden suunnittelussa sekä investointipäätösten tekemisessä. Yrityksen laskelmien ja suunnitelmien teossa on kuitenkin hyvä käyttää myös oman kirjanpitäjän osaamista ja kokemusta. Yritysneuvojamme voi tarvittaessa auttaa tulkitsemaan laskelmia sekä löytämään tarvittavat asiantuntijat yrittäjän avuksi.

Investointilaskelmassa huomioidaan yleensä kaikki investointiin, käyttökuluihin, ylläpitokuluihin ja muihin toimintakustannuksiin liittyvät asiat. Myös investoinnin tuottama myyntitulojen kasvu tai kustannussäästöt huomioidaan. On arvioitava, miten nopeasti investointikustannukset saadaan takaisin. Markkinoiden epävarmuuksien arviointi, toimintaympäristön muutokset sekä kilpailutilanne on syytä ottaa huomioon investointilaskelmien riskiarviossa. Kannattavuus arvioidaan erilaisia taloudellisia mittareita huomioiden, kuten investoinnin takaisinmaksuaika (ROI), nettonykyarvo (NPV) ja sisäinen korkokanta (IRR).

Rahoituslaskelmassa analysoidaan ja seurataan yrityksen rahavirtoja tiettynä ajanjaksona. Sitä voidaan käyttää kannattavuuden tai maksuvalmiuden arviointiin. Rahoituslaskelma sisältää pääsääntöisesti kolme osaa: liiketoiminnan rahavirta, investointien rahavirta ja rahoituksen rahavirta. Käyttöpääoman muutosten tarkastelu, muutokset varastoissa ja saamisissa liittyvät tähän tarkasteluun. Pääomainvestointeja ja omaisuuden myyntejä tarkastellaan investointien rahavirrassa. Rahoituksen rahavirrassa puolestaan tarkastellaan esimerkiksi lainojen nostoja ja takaisinmaksuja sekä voitonjakoa.

Granted AI rahoituksen analyysityökalu

Granted AI sisältää erittäin laajan julkisen kasvurahoituksen tietokannan Suomesta. Sen avulla pystyy tunnistamaan yritykselle soveltuvia rahoitusmahdollisuuksia. Tekoäly tunnistaa yleensä annettujen lähtötietojen pohjalta mahdollisuuksia useisiinkin tuki-instrumentteihin. Niiden lopullisesta soveltuvuudesta kannattaa kuitenkin keskustella tarkemmin yritysneuvojan tai tukiviranomaisen asiantuntijan kanssa. Tekoälyavusteisen alustan kehittänyt Grants Funding tarjoaa myös konsultointipalveluita yrityksen tukirahoitusasioissa tai hankkeisiin liittyen.

Tutustu julkisiin rahoituslähteisiin

Yrityksillä on mahdollisuus hakea julkista rahoitusta tukien tai lainan muodossa yrityksen kasvuun, investointeihin tai tutkimus- ja kehitystoimintaan. Myös takauksia voi hakea esimerkiksi lainoille tai toimitussopimuksille. Suomessa yritysten kehittämistukia myöntää pääasiassa Business Finland sekä ELY-keskukset. Tuet voivat olla merkittävä apu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka eivät välttämättä pysty kattamaan kaikkia kehittämiskustannuksiaan omalla rahoituksella. Myös käyttöpääoman turvaamiseen on haettavissa rahoitusta. Julkisten tahojen omistukseen perustuvia rahoitusjärjestelyitä on myös olemassa. Tällöin rahoittava taho tulee osakkaaksi yritykseen tarkoin sovituin ehdoin.

On hyvä tutkia ja vertailla erilaisia rahoituslähteitä, niiden ehtoja ja kustannuksia ennen hakupäätöksen tekemistä. Yritysneuvojamme voi olla avuksi näissä pohdinnoissa.

Lohjan kaupunki on ottanut vuonna 2023 käyttöönsä oman investointituki-instrumenttinsa, jolla voidaan tukea hakukriteerit ja asetetut tavoitteet täyttäviä uus- ja kasvuinvestointeja yrityksissä. Tukea voivat hakea toimintaansa merkittävästi investoinnein kehittävät lohjalaiset yritykset sekä Lohjalle sijoittuvat uudet yritykset. Tuen kriteereitä ovat mm. työllisyysvaikutukset ja tuottavuuden nousu yrityksessä.

ELY-keskukset tukevat useilla eri rahoitusmuodoilla pienten ja keskisuurten yritysten kehittämis- ja investointihankkeita. Yritysten tukemisella kannustetaan yrityksiä uudistumaan ja tavoittelemaan kestävää kasvua ja tuottavuutta.

Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimukseen, tuotekehitykseen ja monenlaisiin liiketoiminnan kehittämisen tarpeisiin erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Esimerkiksi Innovaatioseteli on pk-yrityksille tarkoitettu rahoitusmuoto, jonka avulla voi hankkia asiantuntijapalveluita vientikelpoisen tuote- tai palveluidean kehittämiseksi. Suuretkin yritykset voivat saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Finnvera voi rahoittaa tuotteiden valmistusta tai palveluiden tuotantoa lainojen ja takauksien avulla. Finnvera voi myöntää yritykselle esimerkiksi käyttöpääomarahoitusta. Vienninrahoitusta voi saada pääomatavaroiden sekä niihin liittyvien konsultti- ja suunnittelupalveluiden rahoittamiseen.

Myönnettyjä julkisia tukia voi tutkia saajakohtaisesti yrityksen nimellä tai y-tunnuksella yritystukien julkisen tietopalvelun avulla.

Myös EU:n erilaiset rahoitusohjelmat ja -hankkeet voivat tarjota mahdollisuuksia saada rahoitusta esimerkiksi tutkimus- ja innovaatiotoimintaan, kestävän kehityksen toimenpiteisiin tai kansainvälistymiseen.

Lainat ja muu rahoitusmarkkina

Yritykset voivat hankkia tarvitsemaansa rahoitusta hyvin monista eri rahoituslähteistä. Näitä voivat olla esimerkiksi pankkilainat, joukkovelkakirjalainat, osakeannit, riskirahoitus, yritysten väliset lainat ja joukkorahoitus. Kullakin rahoituslähteellä on omat tuottovaatimuksensa ja riskiin liittyvät rajoitukset. Rahoituksen myöntäjinä voivat olla esimerkiksi liikepankit, sijoitusrahastot, vakuutusyhtiöt ja pääomasijoitusyhtiöt. Suuremmissa hankkeissa tai investoinneissa rahoittajat edellyttävät usein sitä, että mukaan tulee myös muita rahoittajia tai takaajia.

Digitalisaation myötä on syntynyt uusia tapoja hankkia ja välittää rahoitusta ja tarjonta on kasvanut merkittävästi.  Myös rahoittajien välinen kilpailu on kiristynyt ja yrityksen kannattaakin usein vertailla eri vaihtoehtoja huolella.

Enkeli- ja pääomasijoittajat ovat merkittävä mahdollisuus yrityksen kasvun rahoitukseen. Tiettyjen kriteerien täyttyessä enkelisijoittajat ja pääomasijoittajat voivat olla kiinnostuneita pääomittamaan yritystä. Enkelisijoittaja on yleensä yritykseen sen alkuvaiheessa sijoittava yksityishenkilö, joka sijoittaa omaa pääomaansa. Usein bisnesenkelit tuovat rahallisen pääoman lisäksi yritykseen osaamista ja toimivat yrittäjille mentorina.

Pääomasijoittajat ovat sijoitusyhtiöitä tai pääomasijoitusrahastoja, jotka sijoittavat yrityksiin pääomaa saaden vastineeksi osuuden yrityksestä. Pääomasijoittajat voivat myös toimia velkarahoituksen tai vaihtovelkakirjojen avulla. Pääomasijoittajat etsivät yleensä kasvupotentiaalia omaavia yrityksiä. Pääomasijoituksia tehdään sekä startupeihin että vakiintuneisiin kasvuyrityksiin. Pääomasijoittajien tavoite on irtautua kohdeyrityksestä myymällä osuus tai koko yritys voitolla tavoitteeksi asetetun ajan kuluttua.

TyEL-takaisinlainaus on usein hieman vähemmälle huomiolle jäänyt mahdollisuus rahoittaa yrityksen toimintaa. Työeläkevakuutuksen ottaneella työnantajayrityksellä on yhtiömuodosta riippumatta mahdollisuus lainata takaisin omalle työeläkeyhtiölleen tai eläkesäätiölleen maksettuja työeläkemaksuja. Mitä enemmän yritys on maksanut eläkemaksuja, sitä suuremman määrän lainaa voi saada. Määrälle voi kuitenkin olla yhtiökohtaisia rajoituksia. Lainausoikeus on voimassa niin kauan kuin yrityksen TyEL-vakuutus on voimassa. Takaisinlainauksen ehtona on aina vakuus. Rahoitus on pitkäaikaista ja laina-aika on 1–10 vuotta.