Finansiering och stöd

En välplanerad finansieringsbana är en viktig stöttepelare för företagets tillväxt.

Finansiering och stöd

Företagsverksamheten förutsätter alltid pengar, och det behövs tilläggsfinansiering för utveckling av verksamheten och investeringar. En viktig stöttepelare för företagets tillväxt är en välplanerad finansieringsbana, det vill säga en plan för hur det skulle löna sig att arrangera finansieringen. Våra företagsrådgivare ger gärna råd vid bedömning av finansieringsbehov och kartläggning av finansieringsmöjligheter. Vid sökning av finansiering behövs i regel till exempel finansieringskalkyler och vinstprognoser samt preciseringar av affärsplaner.

Vid utveckling av företagsverksamheten erbjuder lönsamhetskalkyler information om företagets ekonomiska prestationsförmåga, riskprofil och möjligheter. Uppföljning av lönsamhet hjälper företagsledningen att göra planer för också utvidgande och marknadsföringsstrategier.

Du kan ta del av Företagstolkens finansieringsanvisningar och pröva på det AI-assisterade verktyget Granted AI för att kartlägga finansieringsmöjligheter för ditt företag. Utifrån dessa är det också lättare att med en bokförare eller företagsrådgivare diskutera bland annat förberedande av åtgärder som gäller ansökning om finansiering.

Kalkyler från Företagstolken för finansieringsansökningar och investeringar

Företagstolken är ett väldigt mångsidigt verktyg. Företagstolkens material för företagsinformation och kalkylprogram hjälper med planering av ett företags ekonomi och investeringsbeslut. Vid ett företags kalkyler och planer är det dock också bra att använda en egen bokförares kunnande och erfarenhet. Våra företagsrådgivare kan vid behov hjälpa med att tolka kalkyler och hitta de nödvändiga experterna för en företagare.

I en investeringskalkyl beaktas i regel alla ärenden som gäller investering, användningskostnader, underhållskostnader och andra verksamhetskostnader. Hänsyn tas även till kostnadsbesparingar eller tillväxt i försäljningsinkomster tack vare en investering. Det ska bedömas hur snabbt investeringskostnaderna kommer att fås tillbaka. Bedömning av osäkerheter på marknaden, ändringar i verksamhetsmiljön och konkurrenssituationen är bra att beaktas i riskbedömningen i investeringskalkylen. Lönsamheten bedöms med hänsyn till olika slags ekonomiska mätare som avkastning på investering (ROI) nuvärdesmetoden (NPV) och internräntemetoden (IRR).

I en finansieringskalkyl analyseras och följs upp ett företags penningflöden under en viss tidsperiod. Kalkylen kan användas för att bedöma lönsamhet eller likviditet. Finansieringskalkylen består i huvudsak av tre delar: kassaflödet för affärsverksamheten, kassaflödet för investeringar och kassaflödet för finansiering. Granskning av ändringar i rörelsekapitalet och ändringar i lagret och i fordringar hör till denna granskning. Riskkapital och försäljning av tillgångar granskas i kassaflödet för investeringar. I kassaflödet för finansiering granskas däremot till exempel uttag och återbetalningar av lån samt vinstfördelning.

Analysverktyget för finansiering Granted AI

Granted AI innehåller en väldigt omfattande databas över offentlig tillväxtfinansiering i Finland. Med hjälp av Granted AI kan man känna igen finansieringsmöjligheter som lämpar sig för ett företag. Utifrån de avgivna basuppgifterna identifierar artificiell intelligens i regel möjligheter för flera stödinstrument. Det lönar sig dock att diskutera deras slutgiltiga lämplighet med en företagsrådgivare eller en expert vid en stödmyndighet. Grants Funding, som har utvecklat den AI-assisterade plattformen, erbjuder även konsulttjänster vid stödfinansieringsärenden för företag eller ärenden som gäller projekt.

Bekanta dig med offentliga finansieringskällor

Företag har möjlighet att i form av stöd eller lån söka offentlig finansiering för företagets tillväxt, investeringar eller undersöknings- och utvecklingsverksamhet. Även borgen kan sökas för till exempel lån eller leveransavtal. I Finland beviljas utvecklingsstöd i huvudsak av Business Finland och NTM-centralerna. Stöd kan innebära betydande hjälp för särskilt små och medelstora företag som inte nödvändigtvis kan täcka alla sina utvecklingskostnader med egen finansiering. Det går också att söka finansiering för tryggande av rörelsekapital. I detta fall blir den finansierande aktören med noggrant bestämda villkor en delägare i företaget.

Det är bra att undersöka och jämföra olika slags finansieringskällor och deras villkor och kostnader innan man fattar ett beslut om ansökning. När du funderar på dessa kan våra företagsrådgivare vara till hjälp.

Lojo stad införde 2023 ett eget investeringstödinstrument med vilken de ny- och tillväxtinvesteringar som uppfyller ansökningskriterierna och de uppsatta målen kan stödas i företag. Stödet kan sökas av de Lojoföretag som betydligt ökat sin verksamhet och de nyföretag som etablerar sig i Lojo. Kriterierna för stödet är bland annat sysselsättningspåverkan och ökning av produktivitet i företaget.

NTM-centralerna stöder små och medelstora företags utvecklings- och investeringsprojekt med många olika slags finansieringsformer. Genom att stöda företag uppmuntras de att förnyas och sträva efter hållbar tillväxt och produktivitet.

Business Finland erbjuder finansiering för undersökning, produktutveckling och många slags behov som gäller utveckling av affärsverksamhet för särskilt små och medelstora företag. Till exempel Innovationssedeln är en finansieringsform för små företag och kan användas för att skaffa experttjänster för utveckling av en exporterbar produkt- eller tjänsteidé. Även stora företag kan få finansiering för gemensamma projekt med små och medelstora företag och undersökningsorganisationer.

Finnvera kan finansiera tillverkning av produkter och produktion av tjänster med hjälp av lån och garantier. Finnvera kan bevilja ett företag till exempel finansiering för rörelsekapital. Man kan få exportfinansiering för att finansiera kapitalvaror och konsult- och planeringstjänster som förknippas med kapitalvarorna.

Beviljade offentliga stöd kan undersökas enligt recipient med företagsnamnet eller FO-numret med hjälp av en offentlig informationstjänst för företagsstöd.

Även EU:s olika finansieringsprogram och -projekt kan erbjuda möjligheter att få finansiering för bland annat undersöknings- och innovationsverksamhet, åtgärder för hållbar utveckling eller internationalisering.

Lån och annan finansieringsmarknad

Företag kan skaffa den finansiering som de behöver från väldigt många olika finansieringskällor. Dessa kan omfatta till exempel banklån, masskuldebrevslån, aktieemissioner, riskfinansiering, lån mellan företag och gräsrotsfinansiering. Varje finansieringskälla har sina avkastningskrav och riskbegränsningar. Finansiering kan bland annat beviljas av affärsbanker, finansieringsfonder, försäkringsbolag och riskkapitalbolag. Vid större projekt och investeringar förutsätter finansiärer ofta även andra finansiärer eller borgensmän.

Med digitaliseringen har det uppstått nya sätt att skaffa och förmedla finansiering, och utbudet har ökat betydligt. Även konkurrensen mellan finansiärer har blivit hårdare, och ofta lönar det sig att ett företag noggrant jämför olika alternativ.

Företagsänglar och riskkapitalbolag är en betydande möjlighet för att finansiera ett företags tillväxt. Då vissa kriterier uppfylls kan företagsänglar och riskkapitalbolag vara intresserade av att kapitalisera ett företag. En företagsängel är ofta en privatperson som i ett företags inledande fas investerar sitt eget kapital i företaget. Ofta har företagsänglar utöver finansiellt kapital med sig kunnande för företaget, och de verkar som mentorer för företagare.

Riskkapitalbolag är investeringsbolag eller riskkapitalfonder som investerar eget kapital i företag och får i ersättning en andel av ett företag. Riskkapitalbolag kan också operera med hjälp av lånefinansiering eller konvertibla skuldebrev. Riskkapitalbolag söker i regel företag som har tillväxtpotential. Kapitalinvesteringar görs både i uppstartsföretag och i etablerade tillväxtföretag. Riskkapitalbolag har i mål att lösgöra sig från målföretaget genom att efter uppsatt tid sälja sin andel eller hela företaget med vinst.

ArPL-återlånet är en möjlighet som ofta fått lite mindre uppmärksamhet. Möjligheten är avsedd för att finansiera ett företags verksamhet. Ett arbetsgivarföretag med arbetspensionsförsäkring har oberoende av företagsform möjlighet att återlåna de betalda arbetspensionsavgifterna till sitt eget arbetspensionsbolag eller sin egen pensionsstiftelse. Ju mera ett företag har betalat i pensionsavgifter, desto större lånebelopp det kan få. Beloppet kan dock ha vissa bolagsspecifika begränsningar. Rätt till lån är i kraft lika länge som ett företags arbetspensionsförsäkring gäller. Villkoret för återlåning är alltid en säkerhet. Finansieringen är långvarig och lånetiden varar i 1–10 år.