Tillväxt och internationalisering

I Finland har företag mångsidiga möjligheter att växa, och det finns också stöd och finansiering för internationalisering.

Andelen av små och medelstora företag verksamma i Finland utgör cirka 14 procent av vårt lands exportvärde. Det finns alltså ännu gott om tillväxtmöjligheter, och det finns också bra stöd och finansiering för internationalisering. Rikligt med olika slags offentliga och privata tjänster finns tillgängliga. Team Finlands tjänster har planerats för att motsvara behov av små och medelstora företag i olika storlekar, inom olika verksamhetsområden och i olika skeden i internationalisering. Genom nätverket Team Finland får du tillgång till kännedom om verksamhetmarknaden och rätta kontakter i verksamhetslandet.

Tyskland är vårt viktigaste exportland, medan Sverige enligt statistiken är på plats två. Det lönar sig att ta del av handelskamrarnas internationaliseringstjänster på webbplatsen kauppakamari.fi. På handelskammarens tjänst hittar du också bra guider för att planera internationalisering.

Företagets exportkapacitet

Vid inledande av export lönar det sig att ta med sakkunniga redan i den inledande fasen av planeringen. Det lönar sig att noggrant analysera egna exportfärdigheter och eventuella behov av tilläggsresursering. Det lönar sig också att be de sakkunniga vid FöretagsLojo eller till exempel NTM-centralerna om råd för olika möjligheter att gå framåt i den inledande fasen.

Exportens lönsamhet ska bedömas noggrant även om en produkt skulle vara färdig för marknaden och konkurrenskraftig. Framgång på målmarknaden avgörs ofta av förhållandet mellan produktens eller tjänstens kvalitet och pris. Även till exempel produktens hållbarhet, kundservicenivå, transportkostnader och bra skötsel av service- och garantiärenden har en betydelse. Partnerskapens kvalitet och pålitlighet i verksamhetslandet har en stor betydelse. Utrikeshandel omfattar flera avtalsärenden och internationell juridik, och en exportprocess kan skötas av många parter. Vid avtalsärenden är det bra att använda sig av juridiska experter med kännedom om export. Banker kan ge rådgivning om penningrörelse i export.

Känn ny marknad och kunder

För att reda ut försäljningspotentialen hos en produkt eller tjänst kan det vara på plats med att göra en marknadsundersökning i verksamhetslandet. Det är viktigt att ett företag så bra som möjligt skulle känna sin utländska verksamhetsmarknad och potentiella kunder. Offentligt stöd kan eventuellt sökas för marknadskartläggningar av export. Ibland lönar det sig att en längre tid vistas i verksamhetslandet för att utforska marknaden och konkurrensläget och att ingå partnerskap för förberedande av export. Företag söker ofta för sina produkter eller tjänster ett försäljningsföretag eller -aktör med lokalkännedom. Då sköter en partner uppföljningen av marknaden, marknadsföringen och till exempel skötseln av myndighetsförpliktelser. Eventuella begräsningar på målmarknaden och lagstiftningen kommer på detta sätt att beaktas bättre. För att hitta partner kan man till exempel konsultera handelskammaren. Man kan också gå på marknaden som konsortium i samarbete med andra företag. Exporthandel inom digitala produkter och tjänster är i regel betydligt lättare än annan handel. Man behöver dock vara lika omsorgsfull då man planerar sin internationalisering.

Genom Team Finland och Finlands beskickningar kan man få betydande hjälp med att reda ut en utländsk aktörs bakgrund, om man inte har en partner i verksamhetslandet. För att utreda en kunds pålitlighet kan man dra nytta av kreditupplysningsbolag som verkar i Finland. Remburs, där köparens bank förbinder sig till betalning, är ett internationellt och säkert sätt inom utrikeshandel.

Företagets stödorganisationer

För internationalisering av företag finns det rikligt med olika slags offentliga finansieringstjänster för lån och garantier. Business Finlands webbplats erbjuder en omfattande samling av offentliga finansieringstjänster.

Finnvera ordnar finansieringsverkstad inom export för små och medelstora företag som är berättigade för stöd och som söker tillväxt genom export. Finansieringsverkstaden inom export är inriktad på nyckelpersoner i små och medelstora företag. I verkstaden får dessa företag verktyg för utveckling och tillväxt av export.

Finnvera kan även bevilja exportgarantier. Med exportgarantier är det möjligt att skydda exportören mot risker. Garantier är ofta viktiga för de företag som har stora investeringar som gäller handel eller handeln har länge leveranstider. Exportgarantier används ofta också vid export till de länder vars politiska eller ekonomiska situation är osäker.

Exhibition Explorer är en finansiering till stöd för deltagande i B2B-mässor som ordnas utanför Finlands gränser. Finansieringen är avsedd för små och medelstora företag samt mindcap-företag som vill öka export för sina egna produkter och tjänster.

Group Explorer är en finansieringstjänst för företagsgrupper som vill utreda sina gemensamma affärsverksamhetsmöjligheter på den internationella marknaden. Finansieringen kan sökas för en grupp av 4–10 företag som är dugliga för finansieringen. Företagen ska tillsammans kunna erbjuda betydande tillväxtpotential eller har en stark vilja att utreda en affärsverksamhetsmöjlighet som de tillsammans har identifierat.

I Företagskontaktbörsen som upprätthålls av Enterprise Europe Network kan du söka till exempel försäljningskanaler, franschingpartner, underleverantörer eller bland annat kartlägga möjligheter att starta ett samriskföretag.

Finnfund (Fonden för industriellt samarbete Ab) är ett finskt utvecklingsfinansieringsbolag som erbjuder långfristiga investeringslån och riskkapital för privatföretags projekt i utvecklande länder.

Nopef stöder nordiska små och medelstora företags internationella konkurrenskraft genom att erbjuda stöd för demonstrationsprojekt, utvidgande och tillväxt på världsmarknaden för nordiska miljölösningar och lösningar som gäller hållbar utveckling.