Utveckling av företag

När man utvecklar ett företag ska man beakta flera delområden inom affärsverksamheten. Man behöver inte kunna allt själv. Rådgivningstjänsterna vid FöretagsLojo stöder företagare mångsidigt i utvecklingen av egen verksamhet.

Utveckling av företag

Att utveckla ett företag är en konstant process som orsakas av bland annat växande kundrelationer. Då och då lönar det sig att titta närmare på företagets verksamhetsformer, produkter eller tjänster samt kvalitet och lönsamhet. När man utvecklar ett företag är det bra att beakta flera delområden inom affärsverksamheten. Vid behov lönar det också sig att diskutera möjligheter och utmaningar i utveckling av företaget med vår företagsrådgivare eller sakkunniga i vårt expertnätverk.

Företagarens sparringshjälp

Utöver de sakkunniga på FöretagsLojo finns utmärkt hjälp tillgänglig via Finlands Företagsmentorer rf. Företagsmentorerna erbjuder avgiftsfritt sitt kunnande och sin erfarenhet för att lösa mikro- och småföretagens företagsekonomiska utmaningar. En företagsmentor kan stöda en företagare med att nå de uppsatta målen, att genomföra åtgärdsplanerna och att följa upp de nådda resultaten. Företagsmentorerna är erfarna tidigare företagare, företagsledare och experter på affärslivet.

Ekonomihantering och lönsamhet

I vår tjänst Företagstolken hittar du goda kalkylmodeller och anvisningar för ekonomiplanering. Företagets finansiella resurser ska användas effektivt genom att trygga kontinuiteten i verksamheten. Budgetering, hantering av kassaflöde, kännedom om redovisning och anskaffning av extern finansiering ska vara i ordning. Även ekonomiska risker ska förutses och hanteras.

Det lönar sig att satsa på företagets egen bokföring eller revisionsbyråtjänster. Bokföraren är ofta företagsledningens viktigaste partner. Ekonomihanteringen är en ständig process som förutsätter en förbindande inställning av ledningen och ett systematiskt förhållningssätt till ekonomiska frågor.

Produkt- och tjänsteutveckling

Ett företag ska planera och utveckla nya produkter och tjänster och förbättra dess befintliga produkter och tjänster för att motsvara behov och förväntningar på marknaden. Ofta går det att söka offentligt bidrag för utvecklingen. Dessutom lönar det sig att dra nytta av de befintliga rådgivningstjänsterna.

I produkt- och tjänsteutvecklingsprocesserna planeras, utvecklas och testas nya idéer. Processen kan dra nytta av sakkunniga utanför företaget. En produktutvecklingsidé kan skapas också i samarbetet med kunder eller till exempel läroanstalter. Det skulle vara bara att låta göra en marknadsanalys av den nya produkten.

Digitaliseringen möjliggör produkt- och tjänsteutveckling inom flera verksamhetsområden. I utvecklingen används till exempel virtuella verktyg och plattformar för gemensamt skapande. Utvecklingen kan dra nytta av dataanalys eller kundrespons för att optimera tjänsterna. Många tjänster har digitaliserats, och deras tillgänglighet har förbättrats. Konceptplanering, tjänstedesign och produktprovning har också blivit lättare. Företag gör ofta produkt- och tjänsteutveckling som nätverk med partnerföretag.

Juridiska frågor och immateriell egendom i företaget

När företagsverksamheten växer och företaget skapar nätverk ökar på företagarens arbetsbord olika slags uppgifter som gäller förvaltning, juridiska ärenden, uppföljning av verksamhetsmiljön och skyddande av företagets intressen. Med hjälp av rådgivningstjänsterna vid FöretagsLojo hittar du experttjänster även för hantering av juridiska ärenden.

Juridiska ärenden inom företagsverksamheten kan omfatta bland annat delägar- och entreprenadavtal, arbetsavtal och andra arrangemang som gäller anställning, datasekretess, hyresavtal om affärslokaler samt köpebrev och betalningsvillkor.

Ett företag som till exempel genom en konkurrensutsättning för upphandling har fått en beställning kan behöva stöd från en sakkunnig bland annat som part i ett flerårigt avtal. Ett företag kan använda sig av en juridisk expert till exempel för tolkning och ändring av avtal som ingåtts tidigare.

Det är bra att komma ihåg att ett företag i sin marknadsföring ska beakta bland annat konsumentskyddslagen, lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet och konkurrenslagstiftningen. Syftet med lagarna är att skydda konsumenter från vilseledande, sviklig och kränkande marknadsföring. Samtidigt fungerar lagarna på marknaden som spelreglerna mellan företag och skapar omständigheterna för att främja rättvis konkurrens. De företag som siktar på export ska också beakta att verksamhetsmarknaden kan ha strängare eller avvikande regler. Reglering av marknadsföring kan också omfatta åldersgränser för vissa produkter eller tjänster.

Förkortningen IPR (Intellectual Property Rights) används ofta för immateriella rättigheter. Det är bra att noggrant och proaktivt fundera på hur man skyddar ett företags produkter, tjänster och möjliga uppfinningar. Ett företags välkändhet utgörs till exempel av en firma, ett varumärke och ett domännamn. De ligger till grund för företagets eget varumärke och är en del av företagets värde. I frågor som gäller upphovsrätt, registrering av immateriella rättigheter och skyddande behövs ofta advokatsbyråtjänster.

Nyland finns det rikligt med byråer som erbjuder juridiska tjänster, och service fungerar ofta smidigt också på distans. Det är vettigt att också konkurrensutsätta upphandlingen av advokattjänster.

Datasäkerhet

Företagsledningen svarar alltid för företagets datasäkerhet även om tjänsterna i anslutning till den skulle vara externa upphandlingar eller uppgifterna skulle ha centraliserats till en viss anställd. Ledningen ska arrangera ärenden som gäller datasäkerheten ansvarsfullt, och företaget har skäl att ha reservplaner för störningar. Det är bra att datasäkerhetsärendena inkluderas i försäkringsskyddet. Datasäkerhet gäller nuförtiden nästan alla företags verksamhet. Den gäller inte endast företagets datasystem, dataöverföring, register eller skyddande av program och arkiv. Datasäkerhet omfattar också flera andra funktioner som påverkar datasäkerheten. Ett företag som är med i företagsnätverk ska i sitt samarbete ofta beakta också skyddande av den information som företaget fått av sina kundföretag och partner.

Dataskydd och GDPR

EU:s nya dataskyddsförordning trädde i kraft i maj 2018. Sedan dess ska behandling av personuppgifter ha skett enligt förordningen. Dataskyddsförordningen kallas också för GDPR, det vill säga General Data Protection Regulation. Målet med förordningen är att medborgarna bättre kan hantera sina uppgifter. Förordningen reglerar bland annat insamling, behandling och överlämnande av personuppgifter och rättigheter och skyldigheter som gäller dem. Nästan alla företag behandlar personuppgifter i sin verksamhet. Reglerna är desamma för alla företag verksamma i EU oberoende av hemkommun. Vänligen beakta dessa ärenden också i din verksamhet.