Företagets ekonomiska skick och problemsituationer

Då eventuella ekonomiska problem uppstår lönar det sig att genast vidta förbättrande åtgärder. Rådgivarna vid FöretagsLojo hjälper dig med att utreda en lägesbild och att hitta den rätta vägen framåt.

Åtgärder ska vidtas snabbt

Det lönar sig att i god tid söka hjälp till ett företags ekonomiska problem som håller på att växa. Hjälp är alltid tillgänglig. Man blir ofta medveten om en försämrad situation i diskussioner med bokföraren, och senast då ska företagsledningen reagera. Då företagets lönsamhet och likviditet försämras ska saneringsåtgärder vidtas snabbt så att situationen inte eskalerar och blir värre. Beslut om saneringsåtgärderna ska fattas utifrån korrekt information. I detta falla är ofta sakkunniga till hjälp. Rådgivarna vid FöretagsLojo hjälper med att reda ut lägesbilden och att hitta den rätta banan framåt.

Skyddande av företagets kassa och likviditet är kanske ett av de mest centrala målen vid inledning av företagssanering, eftersom det tryggar kontinuiteten. Företagets saneringsåtgärder kan ofta vara även hårda, varför det ska också beaktas att företagaren orkar i sitt arbete. Arbetet förutsätter viljekraft och ihärdighet. För att företaget ska kunna klara sig behöver man möjligtvis avstå från många saker som man åstadkommit.

Företagarens ekonomihjälp

Företagarens ekonomihjälp är en avgiftsfri tjänst som erbjuder tillförlitlig och professionell rådgivning vid ett företags ekonomi- och betalningssvårigheter. Ekonomihjälpen omfattar en telefontjänst och personligt stöd i närheten av en företagares hemort. Rådgivarna vid Företagarens ekonomihjälp är experter på företagsekonomi och företagssaneringar. Den riksomfattande telefontjänsten betjänar vardagar på telefonnumret 0295 024 880.

Även Företagarna i Finland med sina områdesorganisationer och Finlands Företagsmentorer erbjuder hjälp. Du får hjälp vid personliga ekonomiska svårigheter vid Lojos ekonomi- och skuldrådgivning som du kan konsultera vid såväl små som stora frågor. Du kan ansöka om finansieringsarrangemang vid tillfälliga betalningssvårigheter. Om du är bekymrad över din ork, har riksomfattande MIELI Psykisk Hälsa Finland rf jour dygnet runt på alla veckodagar på numret 09 2525 0112. Du kan ringa till kristelefonen anonymt och konfidentiellt.

Företagsmentorer

En företagsmentor är en nyttig partner för en företagare också när ett företag har hamnat i en ny situation där det kan ha utmaningar eller ett behov att ändra sin verksamhet. En företagsmentor är en erfaren företagare, företagsledare eller expert på näringslivet som frivilligt stöder och handleder en företagare. Tjänsten är avgiftsfri för en företagare. I Västra Nylands område erbjuder över 20 aktiva företagsmentorer sina mentortjänster. Utöver andra aktörer stöder Lojo stad Finlands Företagsmentor rf:s verksamhet som bra kompletterar de egna konsulternas tjänsterna vid FöretagsLojo. En företagare kan ansöka om en företagsmentor på webbplatsen yrityskummit.fi.

Företagssanering eller konkurs?

Företagssanering är ett förfarande som domstolarna har godkänt. Syftet med saneringen är att företagsverksamheten återhämtar sig i sådana fall där ett överskuldsatt företags verksamhet kan fortsättas. Att söka företagssanering är i regel ett alternativ till konkurs. Företagssanering är en helhetslösning och omfattar bland annat omorganisering av företagets skulder och ofta också realisering av egendom samt begränsningar av kommande vinstutdelning. Efter att företaget har betalat avgifterna till borgenärer enligt saneringsprogrammet och också uppfyllt de andra bestämda skyldigheterna, avslutar saneringen och företagets verksamhet fortsätter normalt. I regel ansöker ett företag om företagssanering på grund en situation som orsakas av problem med kassaflöde och utmaningar med finansiering. Saneringsprocessen varar ofta i 5–10 år. Att upprätta ett förslag för ett saneringsprogram och att övervaka ett godkänt program kostar pengar, vilket är bra att beakta när man inleder en ansökan om sanering.

I en konkurs förvandlas ett permanent insolvent företags egendom till pengar som fördelas till företagets borgenärer. I lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning föreskrivs om detta. Ett företag kan försättas i konkurs av en borgenär eller själva skuldsatta företaget. En ansökan om konkurs lämnas in skriftligt till tingsrätten. Domstolen beslutar om att inleda konkursförfarandet. När en konkurs inleds förlorar gäldenären bestämmande inflytande över sin egendom, och en konkursboförvaltare som bestäms av domstolen börjar svara för egendomen och förvaltningen för det företag som gjort konkurs. Om konkursboets fria tillgångar inte räcker till för att genomföra processen, kan konkursboförvaltaren föreslå att konkursen förfaller på grund av brist på tillgångar. Mer information och anvisningar för konkursförfarandet finns exempelvis på konkursombudsmannens byrås webbplats.

Det är bra att känna igen och förutse en utvecklingsgång som leder till en eventuell konkurs för att företagarens personliga ekonomi kan hållas under kontroll. En konkurs innebär ett slut för ett företag men kan också vara en början som möjliggör nu företagsverksamhet för företagaren.