Kunnande och arbetskraft

Omtanke om sitt välbefinnande, välplanerad rekrytering och olika slags läroavtalsplatser och lönesubvention fungerar som garanti för kunnande och motiverad arbetskraft.

Planering av rekrytering och tjänster

Alla företag – oberoende av verksamhetsområde – borde ha som mål att utvecklas till en lockande arbetsplats. Detta gäller bland annat nya anställda eller sökning av en anställd som fortsätter i stället för en pensionerande företagare. Då rekryteringsfrågor sysselsätter dina tankar är det bra att diskutera med en företagsrådgivare. Vi kan tillsammans bekanta oss med kalkyler och gå igenom lämpliga stödformer som gäller sysselsättning av en anställd.

För ett företag är rekrytering av sin första anställd ett nästan lika stort steg än startande av ett företag. Att definiera behovet av kunnande är det första steget i rekryteringen. Företagets kassaflöde och lönsamhet måste tåla introduktionen för en ny anställd, eftersom en ny anställd inte alltid snabbt ger pengar till företaget på samma sätt som en gammal anställd.

Tillväxtföretag har ofta en ständig press att hitta experter, och rekryteringen kan vara en av tillväxtens största utmaningar.

Utöver AN-byrån, kommersiella sökportaler, HR-tjänsteföretag, headhunters eller rekryteringsevenemang kan du söka nya experter på evenemang och läroanstalter inom din egen bransch.

Aktörer i Lojo som underlättar sökandet av nya anställda omfattar AN-byrån, projektet Navigaattori, yrkesinstitutet Luksia, yrkeshögskolan Laurea och de lokala byråerna för riksomfattande personaluthyrningsföretag. I Lojo har det årligen arrangerats ett rekryteringsevenemang som heter Lohja Expo. Även Luksia arrangerar sina egna evenemang, och i anslutning till Luksia verkar även en läroavtalscentral.

Företagarens läroavtal

Till exempel specialyrkesexamen i produktutvecklingsarbete, som är populär bland företagare, kan avläggas genom företagarens läroavtal. Till stöd för företagarens studier har det för hen utsetts en mentor. Samtidigt utvecklas processerna i det egna företaget. Genom läroavtal kan man utöver fullständiga examen även avlägga delexamen eller korta avsnitt som ger vissa färdigheter och kunnande. En utbildning kan gälla till exempel hantering av ett företags nya produkt, tjänst eller tillverkning.

Anställds läroavtal

En anställds läroavtal kombinerar utbildning på arbetsplatsen och yrkesutbildning. Det ger en anställd möjlighet att skaffa kunskaper och kompetens genom lönearbete i ett företag samtidigt som hen avlägger läroinnehåll av yrkesutbildning. Ett läroavtal är även ett allmänt sätt att utveckla ett företags gamla anställdas kunnande till exempel i nya slags uppgifter. På detta vis kan man säkerställa att en anställd har precis de kunskaper och det kunnande som ett företag vid den tidpunkten behöver för att bevara sin konkurrenskraft.

Lönesubvention

Lönesubvention innebär ett ekonomiskt stöd inriktat på arbetsgivaren för att sysselsätta en arbetslös person eller en person som befinner sig i en svår ställning på arbetsmarknaden. Den uppmuntrar arbetsgivare att sysselsätta personer som annars skulle ha svårt att sysselsätta sig. Lönesubvention kompenserar en del av en anställds lön och kan samtidigt kombineras med läroavtalsutbildning och -stöd. Det lönar sig att hos arbetskraftsförvaltningen från fall till fall fastställa villkor och förutsättningar för att få lönesubvention innan man inleder en rekryteringsprocess.

Anställningsärenden och lagstiftning

Arbetslagstiftningen bestämmer arbetsgivarens och den anställdas rättigheter och skyldigheter samt de centrala principerna och reglerna för anställningen. Arbetslagstiftningen omfattar flera olika lagar och förordningar som arbetsavtalslagen, arbetstidslagen, semesterlagen, lagen om pension för arbetstagare, arbetarskyddslagen och diskrimineringslagen. Bland annat på databanken på Företagarna i Finlands webbplats hittar du bra anvisningar för anställningsärenden och arbetsavtalslag.

Anställningsärenden omfattar bland annat arbetsavtal, arbetstid, lön, arbetsförhållandenas säkerhet eller upphörande av anställning. Arbetstagarens skyldighet är att regelbundet dela ut lönebaserade och andra meddelanden till olika myndigheter, att försäkra sina anställda och sköta arbetstagarens utföranden. Vid skötsel av dessa skyldigheter är en bokförare ofta företagarens viktigaste partner.

Olika myndigheter som arbetarskyddsmyndigheten, pensionsanstalterna och AN-byråer övervakar att arbetslagstiftningen följs.

Ork och välbefinnande

Företagarens välbefinnande spelar en viktig roll i företagets framgång. Dess betydelse betonas särskilt i fråga om enskilda företagare. Välbefinnandet omfattar fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande, av vilka alla påverkar hur företagaren orkar och kan utföra sina arbetsuppgifter. Mycket hjälp är också tillgänglig vad gäller ork och välbefinnande, och det lönar sig att diskutera olika alternativ till exempel med en företagsrådgivare.

Tillräcklig motion, hälsosam kost, en så regelbunden sömnrytm som möjligt och goda stresshanteringsmedel spelar en nyckelroll då man upprätthåller sitt fysiska välbefinnande. Möjligheter att slappna av, trevliga hobbyer och socialt liv stöder mentalt välbefinnande. Positivt tänkande och en uppskattande inställning till sig själv är också till hjälp.

Företagarlivet kan ibland vara mycket ensamt, varför sociala kontakter är väldigt viktiga. Med tanke på att skapa nätverk är hobbyer ofta en bra sak. Man kan söka kamratstöd till exempel genom företagarorganisationer.

För att stöda sitt välbefinnande kan det ibland vara nyttigt att utkontraktera en del av arbetsuppgifterna. Det lönar sig att företagaren sätter tydliga arbetstider för sig själv. Om möjligt lönar det sig också att begränsa arbetet utanför arbetstiden.

Arbetshälsoinstitutet är en sakkunnigorganisation, och det lönar sig att bekanta sig med de tjänster och guider som institutet erbjuder. Till exempel Verktygslådan för psykisk hälsa innehåller avgiftsfria hjälpmedel för att följa och stöda sitt välbefinnande. Arbetshälsoinstitutet arrangerar också flerformsutbildning. Till exempel träningsprogrammet Avaimet hyvään johtamiseen (”Nycklarna till bra ledarskap”) ökar det goda ledarskapets positiva påverkan på arbetsplatsen.